Over ons

Deadlocks lossen van zichzelf niet op. Wanneer dergelijke vastgelopen processen aanhouden voor een lange periode ontstaan fricties en ontevredenheid binnen de samenleving. Hierbij kunnen diverse belangen van verschillende belanghebbenden lijnrecht tegenover elkaar staan. Dit kan op bedrijfsniveau voorkomen, maar zeker ook op gemeentelijke, provinciaal en zelfs landelijk niveau. Het wordt tijd dat deze probleem-veroorzakende-deadlocks worden aangepakt.

Onze visie

Ongeacht de controversie, dreiging of druk creëert Orbit BV als onafhankelijke partij beweging in zaken die vastgelopen zijn.

Onze missie

Middels het toepassen van onderzoeksbevindingen met een innovatieve en onconventionele methode doorbreekt Orbit vastgelopen processen binnen de maatschappij.

Het doorbreken van een deadlock is niet voor eenieder weggelegd. Orbit herkent zichzelf in een zestal kernwaarden die garanderen dat wij de geschikte partij zijn om deadlocks te doorbreken.

Onze kernwaardes

Hoop

Waar belangenpartijen met elkaar niet uitkomen, zijn wij bereid om verder te kijken en een oplossing te zoeken die antwoord biedt op de uitzichtloosheid van de impasse.

Expertise

Orbit bezit de kennis en het netwerk om diverse vastgelopen vraagstukken te onderzoeken, analyseren en uiteindelijk te doorbreken.

Innovatie

Orbit doet meer dan louter het verzamelen van informatie. Naast bekende onderzoeksmethoden, schromen wij niet om een onconventionele aanpak te bedenken en toe te passen.

Flexibiliteit

De complexiteit van een maatschappelijke impasse maakt het dat niet altijd één en dezelfde doorbrekingsmiddel de oplossing biedt voor het probleem. Orbit heeft de flexibiliteit en het inzicht om met deze diversiteit om te gaan en passende oplossingen te bedenken.

Simplificatie

Complexe vraagstukken leiden vaak ook tot ingewikkelde onderzoeken, analyses en een bepaald jargon dat niet iedereen begrijpt. Wij houden hier rekening mee in onze aanpak door een vertaalslag te maken van ingewikkelde vaktermen naar begrijpelijke taal voor eenieder.

Informatie

Informatie vormt een belangrijke grondslag voor het onderzoek dat Orbit uitvoert. Om een impasse goed te begrijpen is het noodzakelijk adequaat en professioneel onderzoek uit te voeren naar het desbetreffende onderwerp. Vanuit dit beginpunt worden vervolgstappen ondernomen om tot een aanpak te komen die de impasse kan doorbreken.

Onze onafhankelijkheid

Voor een onderzoeks- en adviesbureau is onafhankelijkheid een randvoorwaarde. De realiteit brengt echter me dat in de meeste gevallen degene die betaalt, ook bepaalt. Anders dan andere onderzoeks- en adviesbureaus waarborgt Orbit haar onafhankelijkheid door middel van een unieke en frisse methode. Wij gaan een stap verder. De financiële middelen die wij verkrijgen met onze verdiensten uit voorgaande dossiers zullen, mits de situatie dat vergt, aangewend worden om het huidige dossier aan te vliegen. In een notendop houdt dit in dat opgehaalde en verdiende geldstromen uit dossier ‘A’ worden gebruikt voor dossier ‘B’ wanneer wij tijdens de uitvoering van de werkzaamheden onze onafhankelijkheid moeten waarborgen. De ‘impasse-spiraal’ geïllustreerd hieronder geeft beknopt weer hoe wij aan deze randvoorwaarde invulling geven.